Algemene voorwaarden 2023

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN First class floors B.V. per: 1 januari 2023 

 

De besloten vennootschap First class floors B.V.

Gevestigd te Wijchen, Graafseweg 870, 6603 CR

Kamer van Koophandelnummer: 60156740 

 

1. Toepassing Algemene Voorwaarden 

a. Deze voorwaarden gelden tussen First class floors B.V. als  leverancier en elke afnemer, natuurlijke of rechtspersoon. 

b. Deze voorwaarden gelden eerst nadat zij door een der  partijen van toepassing zijn op een offerte of een  

overeenkomst voor de levering en applicatie van een gietvloer. Indien deze voorwaarden op een  

overeenkomst van toepassing zijn gelden zij eveneens  voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende  

overeenkomsten. 

c. De algemene voorwaarden gelden behoudens voor zover  de andere partij tijdig schriftelijk afwijkingen aan de andere  partij ter kennis heeft gebracht. 

d. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden of  aanvullingen daarop zijn slechts geldig voor zover deze  schriftelijk zijn overeengekomen. 

 

2. Offerte 

a. De gedagtekende offerte en de daarin opgegeven prijzen  zijn bindend gedurende 30 dagen . 

b. De prijsopgave in de offertes is gebaseerd op de aanname  dat de ruimtes en de ondergronden, waarop of waaraan  First class floors B.V.haar producten aanbrengt, voldoen aan  de eisen die zijn opgenomen in de artikelen 6 en 7 van  deze voorwaarden en bij de overeenkomst gevoegde  checklist, tevens gedeponeerd bij de algemene voorwaarden. De prijsopgave in de offerte is exclusief het  aanbrengen van eventuele bijzondere voorzieningen. 

 

3. Annulering 

a. Annulering van de overeenkomst door de afnemer kan  kosteloos binnen 72 uur na de datum van het versturen  van de opdrachtbevestiging. 

b. Bij annulering na de periode brengt First class floors B.V. 25%  van de in de opdracht opgenomen prijs aan de afnemer in  rekening. 

c. Bij annulering binnen 6 weken voor de overeengekomen  datum van het begin van de werkzaamheden brengt  First class floors B.V. 75% van de overeengekomen prijs in  rekening. 

d. First class floors B.V. kan de opdracht kosteloos terug geven  tot 7 dagen voor aanvang van de werkzaamheden. 

 

4. Overeenkomsten 

a. Een overeenkomst met First class floors B.V. komt eerst tot  stand nadat First class floors B.V.de opdracht schriftelijk heeft  aanvaard c.q. bevestigd. 

b. Wijzigingen in de overeenkomst c.q. aanvullende  afspraken zijn eerst bindend voor First class floors B.V. 

wanneer deze schriftelijk door First class floors B.V. zijn aanvaard.  

 

5. Samenstelling en Uitvoering 

a. Bij de uitvoering van de werkzaamheden dient de afnemer  rekening te houden met het volgende; in de vloeren die  First class floors B.V.legt kunnen ten opzichte van het aan de  afnemer getoonde monster tijdens de totstandkoming van  de overeenkomst: 

– lichte kleurverschillen voorkomen 

– glansverschillen optreden 

– lichte oneffenheden of aanzetten voorkomen 

– bij scheurvorming in de ondergrond kan doortekening in  de vorm van een ader voorkomen (adervorming). 

b. De door First class floors B.V.opgegeven hoeveelheden  materiaal, dikte van de vloer en afschot zijn gebaseerd op  een vlakke en strakke ondergrond. Monsters van First class floors B.V.geven slechts een kleurindicatie van de  te plaatsen vloer. Lichte kleurafwijkingen komen voor en  horen bij de aard van het type vloer. Oneffenheden in de  vloer worden bij applicatie in beginsel gevolgd en vormen onderdeel van het eindresultaat (van de vloer) tenzij in de  overeenkomst het uitvlakken van oneffenheden uitdrukkelijk is overeengekomen. 

c. De lak en gietvloeren van First class floors B.V. kunnen  verkleuren. Dit valt dus niet onder de garantie.  

Omgevingsfactoren kunnen een glansverschil ten opzichte  van het verstrekte monster veroorzaken. 

d. Wij adviseren de plinten aan te brengen na het gieten van  de vloer. Indien de plinten voor het gieten  worden geplaatst, dienen deze in de grondverf te staan en  kunnen een week na de gietvloer afgelakt worden. De  plinten kunnen dan echter niet meer verwijderd worden  zonder schade aan de gietvloer toe te brengen. De gietvloer is ondergrondvolgend, bij het plaatsen van de  plinten na de gietvloer kan er een kier onder de plint  zichtbaar zijn. De kier kan in eigen beheer afgekit worden.  

e. Vanwege het vloeibare karakter van de gietvloer zal er  altijd een lichte glooiing te zien zijn langs de plinten c.q.  muur. 

f. First class floors B.V. vloersystemen worden op locatie op een  werkvloer aangebracht. Ter plekke worden verschillende  kleuren gemengd en verdeeld over de vloer. Door het  verdelen van het product over de ondervloer vindt verdere  vermenging van kleuren plaats. Deze werkwijze impliceert  dat de uitstraling van de vloer op locatie wordt bepaald en  per project kan verschillen. Deze werkwijze impliceert  tevens dat verschillen in uitstraling binnen een vloerdeel  en tussen verschillende vloerdelen en ruimten in hetzelfde  project kunnen ontstaan. Tevens kunnen door het verdelen van de kleuren pigmentvlekken ontstaan. Dit  resultaat past binnen de aard van het product. Opdrachtgever dient aanwezig te zijn tijdens  het kleurproces op locatie en is te allen tijde verantwoordelijk voor uitstraling van de gietvloer. Afwijking  tussen de mate van MIX op de vloer en uw verwachting /  het monster kan niet leiden tot afkeur van de gietvloer. 

g. De vloer is o.a. niet bestand tegen schuurmiddelen,  weekmakers en kleurconcentraten. In de onderhoudswijzer vindt u een lijst van producten / stoffen  welke schade aan de gietvloer kunnen veroorzaken. De  onderhoudswijzer wordt aangereikt bij opdrachtverstrekking.  

h. First class floors B.V. adviseert haar klanten om een houten  plint aan te brengen na het aanbrengen van de gietvloer.  Als First class floors B.V. opdracht krijgt om de vloer/wand  aansluiting te vullen, dan zal First class floors B.V. dat doen.  Dit wordt bijvoorbeeld gedaan als men een plintloze  aansluiting wenst of als de vloer-wandaansluiting te groot  is om met een plint af te dekken. Wanneer er werking  optreedt vanuit de vloer of wand kan de vulling omhoog  worden gedrukt, schade in de gietvloer door werking in de  ondergrond en/of het verbinden van de vloer en wand valt  niet binnen de garantie.  

i. In sommige situatie is het noodzakelijk om vaste  elementen af te plakken, vaste elementen dienen in eigen  beheer afgeplakt te worden. Indien vaste elementen niet  zijn afgeplakt kan er schade ontstaan, indien First class floors  B.V. vaste elementen heeft afgeplakt dan gaan wij er van  uit dat hierdoor geen schade kan ontstaan. Indien er  schade ontstaat door afplakken of het ontbreken van afplak producten valt niet onder de verantwoordelijkheid  van First class floors B.V.

 

6. Verplichtingen van de afnemer 

Bij de uitvoering van de overeenkomst verplicht de afnemer zich om: 

a. De oppervlakte dient bij aanvang werkzaamheden in eigen  beheer ontruimd, schoon en stofvrij te zijn. Tijdens de  werkzaamheden dient de oppervlakte ontruimd, schoon en  stofvrij te blijven. 

b. Bij eventuele wijzigingen in de planning deze in een zo  vroeg mogelijk stadium aan First class floors B.V.op te geven.  Wijzigingen die later dan zes weken voor aanvang van de  applicatie worden doorgegeven zijn in beginsel te laat.  Deze wijzigingen kunnen tot gevolg hebben dat de datum  van applicatie dient te worden uitgesteld en dat de afnemer First class floors B.V.schadeloos dient te stellen voor  kosten van capaciteitsverlies. 

c. De ruimte waar de werkzaamheden worden uitgevoerd  tochtvrij aan te leveren. 

d. Ervoor zorg te dragen dat de dekvloeren droog (zoals  omschreven in artikel 7) zijn bij de aanvang van de  

werkzaamheden. Tevens dient de afnemer te garanderen  dat in de twee weken voorafgaande aan de  

werkzaamheden de dekvloer niet meer in aanraking met  water of ander vocht is geweest. 

e. Ervoor zorg te dragen dat gedurende een periode van 24  uur voorafgaand aan de vloerwerkzaamheden en  

minimaal 48 uur na het aanbrengen van de vloer de  temperatuur in de ruimte niet onder de 18 graden komt en  de relatieve vochtigheid niet boven de 80%. 

f. Dat na voltooiing van de werkzaamheden de vloer  gedurende 48 uur niet wordt betreden noch dat de  

gelegde vloer op andere wijze in aanraking komt met  vaste en vloeibare stoffen of gas. 

g. Om bij uitvoering van de werkzaamheden in de open lucht  te voorzien in een overkapping op kosten van de afnemer,  vooraf goed te keuren door First class floors B.V.

h. Voor voldoende water en elektriciteit, alsmede verlichting  van bovenaf (dus geen bouwlampen) en verwarming  gedurende de werkzaamheden te zorgen. 

i. Te zorgen dat First class floors B.V.de werkzaamheden  ongestoord kan uitvoeren, zonder dat derden in dezelfde  periode in dezelfde ruimtes werkzaam zijn. 

j. Om te zorgen voor de onbelemmerde toegang tot de plaats waar de vloerwerkzaamheden dienen plaats te  vinden onder meer voor aanvoering van de voor uitvoering  van het werk benodigde materialen en materieel. Daartoe  dient de locatie per vrachtwagen bereikbaar te zijn.  

k. Bij niet-nakoming van de hiervoor vermelde verplichtingen  is de afnemer gehouden de schade die vloer lijdt,  onder meer ten gevolge van stagnatie, andersoortig  tijdsverlies, te maken extra kosten, c.a. te vergoeden. 

l. Wordt de vloer niet zoals bovenstaand omschreven  opgeleverd, dan draagt de afnemer het risico van  

eventuele gebreken aan de vloer. 

 

7. Bijzondere verplichtingen van de afnemer m.b.t.  ondergronden 

De afnemer draagt zorg voor: 

a. Bij cementgebonden ondergronden: 

1. dat de vloer minimaal 1,5 week per cm. vloerdikte is  verouderd. Na deze periode dient het vochtpercentage en  de ondergrond bij beton niet hoger te liggen dan 2,5%, bij  zandcement niet hoger dan 4%. Controle vindt vooraf door  First class floors B.V.met een vochtmeter plaats. Deze meting  kan slechts dienen ter extra controle en biedt daarom  geen garantie tegen restvocht en eventueel daaruit  

voortvloeiende vochtwering. 

2. een droge, vlakke strakke ondergrond voor aanvang  van de werkzaamheden. De vloer mag niet nagepoederd  zijn met cement en op de vloer mag geen lijmlaag voorkomen. 

3. zandcement afwerklagen die hechtend zijn en  

voldoende dicht te zijn aangebracht. 

4. het eventueel aanbrengen van afschotten in de  

ondergrond. bijvoorbeeld bij natte cellen. 

5. het niet aanwezig zijn van gietgallen, omegagaatjes,  grondnesten, bekistingnaden en dergelijke.

6. de aanwezigheid van de benodigde dilatatie en/of  schijnvoegen in de ondergrond. Als er in een ruimte geen  dilatatie of schijnvoegen aanwezig is in een bepaalde  ruimte, maar deze hadden er wel moeten zijn volgens de  daarvoor geldende Nederlandse normen, gaat First class floors  B.V. ervanuit dat de opdrachtgever dat bewust zo heeft  gedaan. Als er wel schijnvoegen en of dilataties zijn  aangebracht dan zal First class floors B.V.deze respecteren.  Tenzij anders afgesproken tussen First class floors B.V.en  haar opdrachtgever.  

7. de ondergrond dient waterdicht te zijn om dampspanning onder de kunststofafwerklagen te voorkomen. Zonnodig dient waterdicht folie onder het  beton te zijn aangebracht. 

b. Bij anhydriet gebonden ondergronden: 

1. veroudering van minimaal 1,5 week per cm. vloerdikte.  Na deze verouderingsperiode dient het vochtpercentage  en de ondergrond niet hoger te zijn dan 0,5%. Controle  vindt vooraf door First class floors B.V.met een vochtmeter  plaats. Deze meting kan slechts dienen ter extra controle  en biedt daarom geen garantie tegen restvocht en  

eventueel daaruit voortvloeiende vochtwerking. 

2. de oplevering van een schone vloer die vlak en strak is  afgewerkt. Napoedering met cement is niet toegestaan. Er  mag geen lijmlaag op de vloer aanwezig zijn. 

3. het niet voorkomen van gietgallen, stortgaatjes,  

omegagaatjes, grondnesten, bekistingnaden en dergelijks. 4. de aanwezigheid van de benodigde dilatatie en/of  schijnvoegen in de ondergrond. Als er in een ruimte geen  dilatatie of schijnvoeg aanwezig is, maar deze hadden er  wel hadden moeten zijn volgens de daarvoor geldende  Nederlandse normen, gaat First class floors B.V.ervanuit dat  de opdrachtgever dat bewust zo heeft gedaan. Als er wel  schijnvoegen en of dilataties zijn aangebracht dan zal  First class floors B.V. deze respecteren. Tenzij anders afgesproken tussen First class floors B.V.en haar opdrachtgever. 

5. de ondergrond dient waterdicht te zijn om 

dampspanning onder de kunststofafwerklagen te 

voorkomen. Zonnodig dient waterdicht folie onder het  beton te zijn aangebracht. 

c. Bij houten ondergronden: 

1. dat de ondergrond in zijn geheel wordt afgetimmerd met  watervast platte platen, welke vormvast dienen te zijn. 2. voor de deugdelijke plaatsing van de ondergrond en dat  deze is berekend op de belasting van gebruik 

3. bij applicatie op houten ondergronden (lees ook:  

underlayment, multiplex, parket, fermacell) blijft door  werking van de ondergrond (bijv. als gevolg van  

verschillen in temperatuur en luchtvochtigheid) een  

doortekening van de platen of schrootjes in de First class floors  B.V. mogelijk. 

d. Bij andersoortige ondergronden zullen afzonderlijke  afspraken worden gemaakt. De hierboven vereisten voor  de ondergronden vormen een essentiële voorwaarde voor  deugdelijke nakoming door First class floors B.V. van haar  verplichtingen. De voorwaarden beïnvloeden in grote mate  het kwalitatieve eindresultaat van de First class floors B.V. Indien de ondergronden niet voldoen aan de hiervoor  gestelde voorwaarden, dan draagt de afnemer het risico  van eventuele gebreken aan de vloer. Is het mogelijk het  project uit te stellen om de vloer alsnog aan de eisen te  kunnen laten voldoen, dan houdt First class floors B.V.de  afnemer aansprakelijk voor de daaruit vloeiende schade  door capaciteit- en tijdsverlies. 

 

8. Opschorting 

First class floors B.V.is gerechtigd de overeengekomen werkzaamheden  op te schorten indien de afnemer in verzuim is met het voldoen aan  zijn betalingsverplichtingen, overeengekomen termijnen daaronder begrepen. In geval van verzuim bij nakoming van de  betalingsverplichtingen door de afnemer is First class floors B.V. gerechtigd aanvullende zekerheden te verlangen voordat First class floors B.V. verdere uitvoering aan de overeengekomen werkzaamheden geeft.  

 

9. Overmacht 

a. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van  partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid  waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs  niet meer kan worden verlangd. Onder overmacht aan de  zijde van First class floors B.V.wordt in ieder geval begrepen  overheidsmaatregelen. 

b. Indien in redelijkheid aangenomen mag worden dat de  overmacht-situatie van tijdelijke aard zal zijn, heeft  

First class floors B.V.het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, totdat de omstandigheid die  de overmacht veroorzaakt heeft opgehouden te bestaan. c. Indien redelijkerwijs aangenomen mag worden dat de  overmacht situatie van blijvende aard is zullen partijen  overgaan tot ontbinding van de overeenkomst en in  

redelijkheid een regeling treffen over de gevolgen van de  ontbinding. Hierbij komt aan First class floors B.V.het recht toe  om van prestaties die al verricht zijn ter uitvoering van de  overeenkomst voordat de vermacht-situatie intrad,  betaling te vorderen. 

 

10. Meer- en minderwerk 

Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats: 

a. in geval van wijzigingen van de overeenkomst 

b. in geval van afwijkingen van de bedragen van stelposten 

c. in geval van afwijkingen in de benodigde hoeveelheden  vloermateriaal.

d. in andere gevallen waar meer- en minderwerk in de  overeenkomst is opgenomen 

 

11. Garantie 

a. First class floors B.V.staat in voor de goede hoedanigheid van  het product, waaronder begrepen de geschiktheid voor het  doel waarvoor de vloer blijkens de overeenkomst is gelegd. Op de vloeren verleent First class floors B.V.een 2 jaar  afbouwende garantie. De garantieperiode gaat in na  oplevering van het werk dan wel na voltooiing van de  werkzaamheden. Een beroep van de afnemer op de  garantie wordt eerst in behandeling genomen nadat de  afnemer volledig aan zijn betalingsverplichtingen jegens  First class floors B.V. heeft voldaan. Bij uitvoering van de  garantiewerkzaamheden dient de afnemer zich te houden  aan de adviezen en instructies van First class floors B.V.

b. Mechanische beschadigingen, krassen, verkleuringen.  Lichte spaanslagen, lichte rolbanen en aanzetten in de  topcoat en ingevallen vuil in de natte vloer zijn uitgesloten  van garantie. 

c. Vloeistofdichtheid van de First class floors B.V. en wandafwerking in doucheruimtes valt buiten de garantie,  tenzij in de overeenkomst de vloeistofdichtheid  

uitdrukkelijk is overeengekomen. 

d. De garantie geldt niet voor scheurvorming veroorzaakt  door werking in de ondergrond of vochtwerking vanuit de  ondergrond en osmose. Ook valt slijtage die wordt veroorzaakt door ongeschikt gebruik, krassen,  

adervorming, verkeerde schoonmaakmethoden, ongelukken of soortgelijke gebeurtenissen buiten de  garantie. 

e. Interne breuk- en scheurvorming valt niet binnen de  garantie. De kunststofvloer zit vast aan de ondervloer, de vloerafwerking zal derhalve mee scheuren. Bij de  Nature vloeren zal deze direct mee scheuren. Bij de PU gietvloeren kan, afhankelijk van de grote van de scheur in de ondergrond, adervorming en/of scheurvorming ontstaan. 

f. het doortekenen (adervorming) van een breuk in de  ondergrond (dekvloer) valt niet onder de garantie. 

g. Door het voorbewerken van scheuren in de ondergrond,  schijnvoegen en dilataties wordt de kans op doortekening  (adervorming/scheurvorming) van een bewegend 

ondergrond verlaagt. Er is geen garantie dat dit niet gebeurt. 

h. First class floors B.V. kan nadrukkelijk geen garantie geven dat  de door haar aangebrachte producten niet scheuren of  adervorming vertonen als de ondergrond beweegt of  scheurt. 

 

12. Gebreken 

a. De afnemer is verplicht om binnen 72 uur na aflevering  aan First class floors B.V.schriftelijk mededeling te doen van  de gebreken die bij aflevering zonder nader onderzoek  door hem zijn geconstateerd. De gevolgen van het niet  nakomen door de afnemer van deze verplichtingen gelden  eveneens als het gebreken betreft die de afnemer zonder  nader onderzoek in redelijkheid had kunnen of moeten  constateren. 

b. Geringe afwijkingen in maat, kleur, structuur en andere  geconstateerde kleine gebreken zijn geen reden tot  afkeuring. 

c. Bij herstelwerkzaamheden levert de klant de ruimtes aan  zoals beschreven in Artikel 6. 

d. Onverminderd het in de wet bepaalde en behoudens aan  eventuele toepasselijke garanties door de afnemer te  ontlenen aanspraken is First class floors B.V.na aflevering niet  meer aansprakelijk voor tekortkoming aan het product.  

 

13. Risico-overgang 

a. Na oplevering komt de First class floors B.V. voor rekening van  de afnemer. 

b. Onverminderd het bepaalde in de wet wordt het product  eerst eigendom van de afnemer nadat hij heeft voldaan  aan zijn uit deze rechtsverhouding voortvloeiende  

betalingsverplichtingen. 

c. Zolang First class floors B.V. als eigenaar dient te worden  aangemerkt, verplicht de afnemer zich jegens First class floors B.V. om het geleverde product zorgvuldig te behandelen. 

 

14. Betaling 

a. De afnemer is verplicht de facturen van First class floors B.V. binnen 5 werkdagen na factuurdatum te voldoen. Tenzij  anders vermeld in de offerte/opdrachtbevestiging. 

b. Bij niet tijdige betaling is de afnemer een vertragingsrente  verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente van  artikel 6:119a BW. 

c. Daarnaast is de afnemer bij niet-tijdige betaling de  buitengerechtelijke kosten met een minimum van € 450,00  verschuldigd welke kosten First class floors B.V. moet maken  om inning van de openstaande factuur te bewerkstelligen. 

 

15. Aansprakelijkheid voor de schadelijke gevolgen van de  aflevering 

a. First class floors B.V.is aansprakelijk voor schade aan de  ruimten van de afnemer waar de vloer wordt gelegd, voor  zover deze schade door aflevering van het product is  veroorzaakt en aan First class floors B.V.waaronder begrepen  zijn personeel, zijn toeleveranciers of zijn transporteurs, is  toe te rekenen. Bij de bepaling van de omvang van de  schadevergoeding wordt rekening gehouden met de  verhouding tussen de ontstane schade en de prijs van het  product, alsmede met de vraag in hoeverre de schade  gedekt is door een verzekering ten behoeve van First class floors B.V.

b. Onverminderd al hetgeen hieromtrent is bepaald in de  onderhavige Algemene Voorwaarden is First class floors B.V. slechts aansprakelijk voor tekortkomingen en/of gebreken  van producten en/of bij de uitvoering van het werk in geval  de schade aan First class floors B.V.is toe te rekenen.  

Uitgesloten is gevolgschade bij de afnemer, zoals bedrijfsstagnatie, verhuizingen, opslag en dergelijke. De  aansprakelijkheid van First class floors B.V.voor de door de  afnemer geleden schade bedraagt ten hoogste het bedrag  van de opdracht. 

 

16. Toepasselijk recht en geschillen 

a. Op alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomsten  tussen First class floors B.V.en haar afnemers is Nederlands  recht van toepassing. 

b. Alle geschillen tussen First class floors B.V.en haar afnemers,  zijnde consument, zullen worden beslecht door het  

Technische Bureau Afbouw te Den Haag. De kosten van  dit bindend advies zullen naar evenredigheid van de  uitkomst van het bindend advies worden verdeeld tussen  First class floors B.V.en de consument. Voor prijs ga naar de  website www.tbafbouw.nl 

c. Alle geschillen tussen First class floors B.V.en haar afnemers  zijnde bedrijf, zullen worden voorgelegd aan het  

Technische Bureau Afbouw te Den Haag. De kosten van  dit bindend advies zullen naar evenredigheid van de  uitkomst van het bindend advies worden verdeeld tussen  First class floors B.V. en het bedrijf. Voor prijs ga naar de  website www.tbafbouw.nl 

d. Partijen houden het recht om via de civiele rechter  conservatoir maatregelen te nemen en voorlopige  

voorzieningen te vragen bij de Voorzieningsrechter van de  bevoegde Rechtbank. 

e. In voorkomende gevallen kan First class floors B.V.ervoor  kiezen een geschil voor te leggen aan de bevoegde civiele  rechter, wanneer dit geschil naar oordeel van First class floors  B.V. zich voor geschillenbeslechting door de gewone  rechter beter leent. 

f. Geschillen die tot de competentie van de sector kanton  van de rechtbank behoren kunnen ter keuze van de meest  gerede partij aan de bevoegde kantonrechter worden  voorgelegd.  

 

17. Vloerverwarming 

Voordat de kunststofvloer wordt geplaatst dient de vloerverwarming  zijn thermische belasting volledig te hebben gehad. Hierdoor kan de  ondergrond zich zetten en is de kans kleiner dat een bewegend ondergrond zich gaat aftekenen in de kunststofvloer. U dient de  installatievoorwaarden en opstookprotocol van uw leverancier in  acht te nemen. First class floors B.V. gaat er vanuit dat u dat ook doet.  First class floors B.V.is niet aansprakelijk voor het aftekenen in de  kunststofvloer / gietvloer door beweging van de ondergrond door de  vloerverwarming.

Heeft u nog vragen of wilt u laten inspireren met de mooie oplossingen van First class floors?